BEHANDEL VOORWAARDEN


  • Gelieve uw afspraak te annuleren minimaal 24 uur voortijd, wanneer een behandeling niet 24 uur voortijd wordt geannuleerd dan zijn wij helaas genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen.

  • De betaling van gehele behandeling wordt na de 1e pigmentatie voldaan. Enkel bij het ontstaan van een allergie op de pigmenten wordt tot maximaal 40% van de betaling retour betaald. Met uitzondering van Opfrisbehandelingen/ Na- Behandelingen of Extra Behandelingen deze worden niet retour betaald.
  • Nabehandelingen dienen 6 – 10 weken na de vorige pigmentatie plaats te vinden. Nabehandelingen na 10 weken en binnen 6 maanden zullen worden berekend als een Extra Behandeling € 60,-.
  • Gelieve uw afspraak te wijzigen minimaal 24 uur voortijd, wanneer een Na- Behandeling of Controle- Behandeling niet 24 uur voortijd wordt gewijzigd komt deze ter vervallen. Een nieuwe afspraak, binnen 6 maanden zal worden berekend als Extra Behandeling € 60,-
  • Na de PMU behandeling ontvangt u een inktpaspoort, daarin wordt vermeld welke pigmenten er bij u zijn gebruikt. Bewaar dit inktpaspoort goed! Er kan naar worden gevraagd bij bijv. en arts of dermatoloog en bij opfrisbehandelingen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

1.1 PMU Factory: eenmanszaak, gevestigd te Haaksbergen

1.2 Permanente Make Up : de handeling bestaande uit, via intradermale injectie van kleurproducten, het creëren van een permanente en of duurzame pigmentatie in het gelaat op wenkbrauwen, oogleden en of lippen. Permanente Make Up is niet permanent.

1.3 Micro Blading of Natural Micro Blading: de handeling bestaande uit, via een manuele pen aanbrengen van kleurproducten, het creëren van een permanente en of duurzame pigmentatie in het gelaat op wenkbrauwen. (Natural) Micro Blading is niet permanent.

1.4 Opdrachtgever : De natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan PMU Factory tot het laten aanbrengen van een permanente make up en of Micro Blading, alsmede de natuurlijke persoon die zich door PMU Factory laat behandelen of aan wie PMU Factory producten of diensten levert.

1.5 Opdrachtnemer: PMU Factory of elk daartoe gemachtigde medewerker van PMU Factory.


2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever.                                                       

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van PMU Factory worden afgeweken.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met PMU Factory en het toestemmingsformulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de geleverde algemene voorwaarden.


3 Bijzondere bepalingen

3.1 De handelingen uit 1.2 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.

3.2 De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij PMU Factory.

3.3 De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het  warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

3.4 Permanente make up worden alleen gezet bij personen van 18 jaar of ouder.

PMU Factory heeft het recht opdrachtgever op grond van zijn / haar leeftijd , ook wanneer er toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger wordt gegeven, te weigeren.


4 Eigen verantwoordelijkheid

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer PMU Factory worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de opdrachtgever.

4.2 Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier.   Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens welke van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

4.3 Door opdracht te geven aan PMU Factory tot het aanbrengen van permanente make up verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door PMU Factory aangebrachte pigmentatie wellicht nooit volledig verdwijnt of op cosmetisch kan worden verwijderd. 

4.4 Door opdracht te geven aan PMU Factory tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is

met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van PMU Factory of derden in gevaar kan brengen.

4.6 PMU Factory heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren. Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan PMU Factory de opdracht weigeren. 

4.7 PMU Factory behoudt het recht opdrachten te weigeren. 


5 Aansprakelijkheid

5.1 PMU Factory is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het plaatsen van permanente make up die onder de opdracht valt, tenzij vast staat dat deze schade is te wijten aan de opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van PMU Factory.

5.2 PMU Factory heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar geeft niet de garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5.3 PMU Factory is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is, door het door een derde laten verwijderen van permanente make up welke door PMU Factory is gezet.

5.4 PMU Factory is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van permanente make up door mensen die na het laten zetten van permanente make up, op hun besluit hiervan terug zijn gekomen.

5.5 Schadevergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de opdrachtgever niet direct, althans zo spoedig mogelijk, na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen en wanneer opdrachtgever niet aanstonds PMU Factory alle benodigde informatie heeft verschaft.

5.6 PMU Factory behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermiddelen om aansprakelijkheid jegens opdrachtgever af te weren.

Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van zijn medewerkers of eventuele derden waarvoor PMU Factory op grond van de wet aansprakelijk voor zou zijn.


6 Toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen PMU Factory en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend door de rechter van de rechtbank te Almelo, behoudens indien PMU Factory als eisende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.